کتاب شعر معاصر تیغ و حنجره

You are currently viewing کتاب شعر معاصر تیغ و حنجره
کتاب شعر معاصر تیغ و حنجره
کتاب شعر معاصر تیغ و حنجره
قیمت: ۸,۵۰۰ تومان
کتاب شعر معاصر
نوسینده : مهدی رفوگر
ناشر : فرهوش ۱۳۹۶
شابک : ۴-۲۱۹-۴۹۵-۶۰۰-۹۷۸
شماره کتابشناسی ملی : ۵۰۲۴۰۵۵
کتاب اشعار معاصر در برگرفته ۱۵۰ قطعه در ۱۱۵ صفحه .
به خدایی که درون توست ، سلام می کنم.
در چند سال گذشته شیوه و روش های نوینی گاه خوب و گاه بد در ادبیات پدید امد.
گروهی قرار بر ماندن دارند و گروهی دیگر خواسته و ناخواسته راه فنا در پیش خواهند گرفت هرگز به دسته بندی و سبک ادبی متون خود اندیشه نکردم . انچه مطالعه خواهید خواهید کرد و ……
کتاب شعر معاصر تیغ و حنجره


دیدگاهتان را بنویسید