انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتور فوق توزیع و روش پیشگیری

You are currently viewing انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتور فوق توزیع و روش پیشگیری
انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتور فوق توزیع و روش پیشگیری
انواع خطاهای بوجود آمده در ترانسفورماتور فوق توزیع و روش پیشگیری
قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان
پیشگفتار ۲
مقدمه ۱
۱- خطاهای داخلی ترانسفورماتور ۵
۱-۲- اشکالات در مدارت مغناطیسی ترانسفورماتور ۶
۱-۲-۱-اثر جریان های گردابی ناخواسته ۶
۱-۲-۲-وجود ذرات کوچک هادی ۶
۱-۲-۳-عدم متعادل شدن نقطه خنثی ترانسفورماتور ۷
۱-۲-۴-اثر هارمونیک ها در افزایش تلفات ترانسفورماتور ۷
۱-۳- اشکالات بوجود آمده در سیم پیچ ها شامل کویل ها، عایق کاری های سیم پیچ ها و ترمینالها ۸
۱-۳-۱-اتصال کوتاه در سیم پیچ ها ناشی از محکم نبودن آنها ۸
۱-۳-۲-عدم خشک کردن کامل ترانسفورماتور ۹
۱-۳-۳-اتصالات بد بین سیم پیچ ها ۱۰
۱-۳-۴-نیروهای الکترودینامیکی ناشی از اتصال کوتاه ۱۰
۱-۴- اشکالات در عایقهای ترانسفورماتور شامل روغن، کاغذ و عایقکاری کلی ۲۷
۱-۴-۲- اشکالات ناشی از ضعف عایقی کاغذ و عایقکاری کلی ترانسفورماتور ۲۹
۱-۵- اشکالات ساختاری ۳۰
۲-۱- مقدمه ۳۳
۲-۲-خطاهای الکتریکی خارج ترانسفورماتور ۳۴
۲-۲-۱-صاعقه (Lightning) 34
۲-استفاده از عایق غیرهمگن ۴۱
۲-۲-۲- اضافه ولتاژهای ناشی از قطع و وصل (کلیدزنی) ۴۳
۲-۲-۳- اضافه ولتاژهای ناشی از رزونانس ۴۸
۲-۲-۴- فرورزونانس در خطوط انتقال انرژی ولتاژ بالا ۴۹
۲-۲-۵- اضافه ولتاژهای موقت ۴۹
۲-۲-۶- جریان هجومی در ترانسفورماتورها ۵۱
۲-۲-۷- اتصال نادرست ترانسفورماتور و تپ چنجر ۵۷
۲-۲-۸- خطاهای ناشی از اضافه بار ۵۸
۲-۳- خطاهای مکانیکی ۵۹
۲-۳-۱- اتصالات سخت لوله-شمش در پستها ۵۹
۲-۳-۲- در نظر نگرفتن اثرات زلزله، سیل و طوفان بر روی فونداسیون‎ها و تجهیزات پست ۶۲
۲-۳-۳- حمل و نقل غیر صحیح ترانسفورماتورها ۶۳
۲-۳-۴- نبود حفاظتهای جلوگیری کننده از ورود حیوانات ۶۳
۲-۴- خطاهای شیمیایی ۶۵
۲-۴-۱- زنگ‎زدگی بدنه ترانسفورماتور ۶۵
۲-۴-۲- فرسودگی بیش از حد ترانسفورماتور به علت عدم سرویس به موقع ۶۵
۳-۱- مقدمه ۶۷
۳-۲- مشخصات مورد انتظار روغن ترانسفورماتور ۶۷
۳-۳- نقش کاغذ در ترانسفورماتور ۶۸
۳-۴- تاثیر رطوبت در خواص عایقی کاغذ ۶۹
۳-۵- اثر رطوبت در روغن ترانسفورماتور ۷۰
۳-۶- راههای ورود رطوبت به ترانسفورماتور و جلوگیری از آن ۷۰
۳-۷- تاثیرات مخرب تضعیف مواد عایقی ترانسفورماتور ۷۲
۳-۸- برنامه آزمایشهای روغن ترانسفورماتور ۷۳
۳-۸-۱- آزمایش روغن قبل از پرکردن ترانسفورماتور با آن ۷۵
۳-۸-۲- آزمایش روغن بعد از پر کردن ترانسفورماتور ۷۶
۳-۸-۳- آزمایش دوره ای روغن ۷۷
۳-۹- تصفیه روغن ترانسفورماتور ۷۸
۳-۹-۱- تصفیه فیزیکی روغن ترانسفورماتور ۷۸
۳-۹-۲- تصفیه فیزیکی – شیمیایی روغن ترانسفورماتور ۷۸
۳-۱۰- شرایط نمونه برداری روغن ترانسفورماتور ۸۰
۴-۱- مقدمه ۸۲
۴-۲- ایجاد گاز در ترانسفورماتور ۸۲
۴-۲-۱- ایجاد قوس الکتریکی با انرژی زیاد در داخل روغن ۸۳
۴-۲-۲- ایجاد قوس الکتریکی با انرژی کم در داخل روغن ۸۳
۴-۲-۳- گرمای بیش از حد در محلهای به خصوص ۸۳
۴-۲-۴- تخلیه کرونا در داخل روغن ترانسفورماتور ۸۳
۴-۲-۵- تجزیه عایق ترانسفورماتور در اثر گرما ۸۴
۴-۳- حلالیت گازها در روغن ترانسفورماتور ۸۴
۴-۴- مقادیر مورد نیاز برای آنالیز گازها ۸۴
۴-۵- مراحل آزمایش روش گاز کروماتوگرافی جهت مشخص کردن نوع خطا ۸۶
۴-۶- حلالیت گازها در روغن ترانسفورماتور ۸۸
۴-۷- خرابی عایق سلولزی ترانسفورماتور (کاغذ ترانسفورماتور) ۸۸
۴-۷-۱- امتحان غلظت و حل شده در روغن ۸۸
۴-۷-۲- امتحان غلظت Co2 و Co در گازهای آزاد بدست آمده از رله های جمع آوری گاز ۸۸
۴-۸- کاربرد روش تحلیلی در گازهای آزاد درون رله های جمع آوری گاز ۸۸
۴-۹- محاسبه غلظتهای گاز حل شده معادل در روغن ترانسفورماتور با غلظ
خطاهای داخلی ترانسفورماتور
خطاهای الکتریکی خارج ترانسفورماتور
ایجاد قوس الکتریکی با انرژی زیاد در داخل روغن
امتحان غلظت و حل شده در روغن
انواع سیستمهای آکوستیکی
خرید

دیدگاهتان را بنویسید