آموزش کاراکترهای خاص در HTML

You are currently viewing آموزش کاراکترهای خاص در HTML
characters

با سلام

ما در این آموزش قصد داریم تا شما را با موضوع کاراکترهای خاص در HTML آشنا کنیم.

کاراکترهای خاصی در HTML مورد استفاده قرار می گیرند .در ویدیو آموزشی توضیح کامل این کارکترها وویژگی های آن وجود دارد.

اما همانطور که در فیلم اشاره شد نمیتوان تمام کاراکترها را به صورت فردی توضیح داد.برای همین من لیستی از کاراکترهای پرکاربرد رو براتون در زیر قرار دادم.

امیدوارم استفاده کنید و لذت ببرید.

لیست کاراکتر های خاص در HTML:

کاراکترمعادل HTML – حروفیمعادل HTML – عددیمیانبرتوضیح
‘‘Alt+0145نقل قول
’’Alt+0146
‚‚
““Alt+0147
””Alt+0148
„„
††Alt+0134خنجر
‡‡Alt+0135خنجر مضاعف
 …چند نقطه
‰‰Alt+0137در هزار
‹‹Alt+0139اشاره راست
››Alt+0155اشاره چپ
♠♠بیلچه
♣♣کلوب
♥♥قلب
♦♦الماس
‾‾خط
←←فلش چپ
↑↑فلش بالا
→→فلش راست
↓↓فلش پائین
™™Alt+0153نماد تجاری
""نقل قول
&&&امپرسند
<&lt;&#60;کوچکتر از
>&gt;&#62;بزرگتر از
[ &#91;قلاب
] &#93;قلاب
&ndash;&#150;Alt+0150خط
&mdash;&#151;Alt+0151خط مضاعف
 &nbsp;&#160;Alt+0160فضای خالی
¡&iexcl;&#161;Alt+0161تعجب برعکس
¢&cent;&#162;Alt+0162سنت
£&pound;&#163;Alt+0163لیره
¤&curren;&#164;Alt+0164پول رایج
¥&yen;&#165;Alt+0165ین
¦&brvbar; یا &brkbar;&#166;Alt+0166خط شکسته
§&sect;&#167;Alt+0167علامت بخش
¨&uml; یا &die;&#168;Alt+0168ادغام
©&copy;&#169;Alt+0169کپی رایت
ª&ordf;&#170;Alt+0170اعداد ترتیبی
«&laquo;&#171;Alt+0171گیومه چپ
¬&not;&#172;Alt+0172نماد هیچ
 &shy;&#173;Alt+0173فاصله
®&reg;&#174;Alt+0174ثبت تجاری
¯&macr; یا &hibar;&#175;Alt+0175علامت صدای کشیده
°&deg;&#176;Alt+0176درجه
±&plusmn;&#177;Alt+0177جمع و تفریق
²&sup2;&#178;Alt+0178بالانویس
³&sup3;&#179;Alt+0179بالانویس
´&acute;&#180;Alt+0180صدای زیر
µ&micro;&#181;Alt+0181علامت میکرو
&para;&#182;Alt+0182پاراگراف
·&middot;&#183;Alt+0183نقطه
¸&cedil;&#184;Alt+0184صدای z برای حرف s
¹&sup1;&#185;Alt+0185بالانویس
º&ordm;&#186;Alt+0186اعداد ترتیبی
»&raquo;&#187;Alt+0187گیومه راست
¼&frac14;&#188;Alt+0188۱ بر روی ۴
½&frac12;&#189;Alt+0189۱ بر روی ۲
¾&frac34;&#190;Alt+0190۳ بر روی ۴
¿&iquest;&#191;Alt+0191علامت سوال برعکس
À&Agrave;&#192;Alt+0192
Á&Aacute;&#193;Alt+0193
Â&Acirc;&#194;Alt+0194
Ã&Atilde;&#195;Alt+0195
Ä&Auml;&#196;Alt+0196
Å&Aring;&#197;Alt+0197
Æ&AElig;&#198;Alt+0198
Ç&Ccedil;&#199;Alt+0199
È&Egrave;&#200;Alt+0200
É&Eacute;&#201;Alt+0201
Ê&Ecirc;&#202;Alt+0202
Ë&Euml;&#203;Alt+0203
Ì&Igrave;&#204;Alt+0204
Í&Iacute;&#205;Alt+0205
Î&Icirc;&#206;Alt+0206
Ï&Iuml;&#207;Alt+0207
Ð&ETH;&#208;Alt+0208
Ñ&Ntilde;&#209;Alt+0209
Ò&Ograve;&#210;Alt+0210
Ó&Oacute;&#211;Alt+0211
Ô&Ocirc;&#212;Alt+0212
Õ&Otilde;&#213;Alt+0213
Ö&Ouml;&#214;Alt+0214
×&times;&#215;Alt+0215علامت ضرب
Ø&Oslash;&#216;Alt+0216
Ù&Ugrave;&#217;Alt+0217
Ú&Uacute;&#218;Alt+0218
Û&Ucirc;&#219;Alt+0219
Ü&Uuml;&#220;Alt+0220
Ý&Yacute;&#221;Alt+0221
Þ&THORN;&#222;Alt+0222
ß&szlig;&#223;Alt+0223
à&agrave;&#224;Alt+0224
á&aacute;&#225;Alt+0225
â&acirc;&#226;Alt+0226
ã&atilde;&#227;Alt+0227
ä&auml;&#228;Alt+0228
å&aring;&#229;Alt+0229
æ&aelig;&#230;Alt+0230
ç&ccedil;&#231;Alt+0231
è&egrave;&#232;Alt+0232
é&eacute;&#233;Alt+0233
ê&ecirc;&#234;Alt+0234
ë&euml;&#235;Alt+0235
ì&igrave;&#236;Alt+0236
í&iacute;&#237;Alt+0237
î&icirc;&#238;Alt+0238
ï&iuml;&#239;Alt+0239
ð&eth;&#240;Alt+0240
ñ&ntilde;&#241;Alt+0241
ò&ograve;&#242;Alt+0242
ó&oacute;&#243;Alt+0243
ô&ocirc;&#244;Alt+0244
õ&otilde;&#245;Alt+0245
ö&ouml;&#246;Alt+0246
÷&divide;&#247;Alt+0247علامت تقسیم
ø&oslash;&#248;Alt+0248
ù&ugrave;&#249;Alt+0249
ú&uacute;&#250;Alt+0250
û&ucirc;&#251;Alt+0251
ü&uuml;&#252;Alt+0252
ý&yacute;&#253;Alt+0253
þ&thorn;&#254;Alt+0254
ÿ&yuml;&#255;Alt+0255

این پست دارای یک نظر است

  1. ویدائو

    سایتتون محشرههههه ❤️❤️❤️

دیدگاهتان را بنویسید